จัดทำโดย สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดพัทลุง
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
  ศิลปิน
  ปราชญ์ชาวบ้าน  
  บุคคลสำคัญทางศาสนา  
  นักเขียน/นักประพันธ์  
  สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
  เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
  หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
  โบราณวัตถุ  
  ศิลปวัตถุ  
  ทัศนศิลป์  
  เอกสารหนังสือ  
  สื่อโสตทัศน์  
  เครื่องมือเครื่องใช้  
  เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
  ชาติพันธุ์  
  ศาสนาและความเชื่อ  
  ประเพณีและพิธีกรรม  
  ภาษาและวรรณกรรม  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
  แหล่งโบราณคดี  
  อุทยานประวัติศาสตร์  
  โบราณสถาน  
  สถาปัตยกรรมสำคัญ  
  ศาสนสถาน  
  พิพิธภัณฑ์  
  หอสมุด/ห้องสมุด  
  หอจดหมายเหตุ  
  อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
  สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
  แหล่งท่องเที่ยว  
  อื่นๆ  
   เครื่องมือเครื่องใช้
รูปภาพประกอบ
รายละเอียดข้อมูล
สถานที่ตั้ง
วันที่เก็บข้อมูล

ชื่อข้อมูล เชงเลง
 

 

 
 
ชื่อข้อมูล กะลามะพร้าวบ้านเกาะเต่า
   
ชื่อข้อมูล การตีเหล็ก    
ชื่อข้อมูล ผลิตภัณฑ์ไม้    
ชื่อข้อมูล เครื่องจักรสาน    
ชื่อข้อมูล ไม้กวาดดอกหญ้า