จัดทำโดย สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดพัทลุง
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
  ศิลปิน
  ปราชญ์ชาวบ้าน  
  บุคคลสำคัญทางศาสนา  
  นักเขียน/นักประพันธ์  
  สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม  
  เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
  หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
  โบราณวัตถุ  
  ศิลปวัตถุ  
  ทัศนศิลป์  
  เอกสารหนังสือ  
  สื่อโสตทัศน์  
  เครื่องมือเครื่องใช้  
  เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
  ชาติพันธุ์  
  ศาสนาและความเชื่อ  
  ประเพณีและพิธีกรรม  
  ภาษาและวรรณกรรม  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
  แหล่งโบราณคดี  
  อุทยานประวัติศาสตร์  
  โบราณสถาน  
  สถาปัตยกรรมสำคัญ  
  ศาสนสถาน  
  พิพิธภัณฑ์  
  หอสมุด/ห้องสมุด  
  หอจดหมายเหตุ  
  อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน  
  สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
  แหล่งท่องเที่ยว  
  อื่นๆ  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รูปภาพประกอบ
ชื่อข้อมูล
รูปภาพประกอบ
ชื่อข้อมูล

ชื่อข้อมูล  ลูกหยีแม่หนูดำ
 

ชื่อข้อมูล  ไข่เค็ม
  ชื่อข้อมูล โคมไฟกะลามะพร้าว
ชื่อข้อมูล ไวน์สมุนไพร
ชื่อข้อมูล ที่ใส่สบู่กะลามะพร้าว
  
ชื่อข้อมูล เครื่องแกงตำมือ
ชื่อข้อมูล พานรองกะลามะพร้าว
ชื่อข้อมูล กล้วยฉายม้วน

ชื่อข้อมูล เข็มกลัดกะลามะพร้าว
ชื่อข้อมูล สวนคงแก้ว

ชื่อข้อมูล  ตุ้มหูกะลามะพร้าว
ชื่อข้อมูล นางวันดี  เกื้ออาษา (แปรรูปกล้วย)

ชื่อข้อมูล  ที่เขี่ยบุรี่กะลามะพร้าว
ชื่อข้อมูล นวดแพทย์แผนไทย